AJUT PER LA ACTUACIÓ DE INTEGRACIO PAISATGISTICA I RECUPERACIO D’ESPAIS A AIGUANATURA DELS PORTS

 

L’empresa Aiguanatura dels Ports SL. ha estat beneficiaria de l’ajut per l’actuació d’integració paisatgística i recuperació d’espais i senderes dins de la zona de Los Castellazos a Alfara de Carles, de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya als habitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (operacions 04.04.01) per un import de 12.314,79 € ( 43% FEADER i 57% Del Departament d’Acció Climàtica)

Amb les actuacions realitzades s’ha obtingut els objectius principals del projecte amb la integració paisatgística i recuperació d’espais i senderes amb les següents diferents actuacions:

a) Integració paisatgística del cobert de treball del nivell 5 per usos educatius i d’observació de fauna.
b) Aprofitant la integració paisatgística d’una de les parets del cobert fer un refugi per quiròpters
c) Condicionament de la bassa dels llots per evitar es quedi seca a l’estiu
d) Recuperació de la sendera a l’altre costat del barranc de la Conca, continuació de l’itinerari del bosc de ribera de l’anterior projecte

fonseuropeus    genralitat de catalunya

 

Alhora s’han assolit els objectius secundaris:

cobert5- Mitjançant les actuacions del projecte que es presenta es pretén contribuir a la restauració, manteniment i millora d’ecosistemes forestals, més concretament afavorint la biodiversitat i els paisatges europeus
- Maneig d’hàbitats naturals i seminaturals mitjançant el pasturatge amb l’objectiu de millorar un estat de conservació favorable d’hàbitats i espècies.
- Actuacions en edificacions i en infraestructures d’ús agroramader fixes donant-li un nou ús dins de l’educació ambiental. El cobert del nivell 5 que tenia una funció de magatzem s’adaptarà a un ús educatiu lligat per una banda al coneixement i observació de fauna (aus, insectes, macro invertebrats, quiròpters) i per un altre al coneixement de les especies autòctones de ciprínids que estem reproduint en aquest nivell lligat a l’aqüaponia amb sistema RAS (sistema tancat sense consum d’aigua).
- Construcció d’un refugi per quiròpters aprofitant una de les parets del cobert i les feines d’integració paisatgística. En aquest lloc d’Aiguanatura hi ha un dels punts de mostreig del projecte Quiro-rius i Quiro-habitats en el que col·laborem des de l’any2017.
- Condicionament de la bassa dels llots: aquesta bassa és l’última de la instal·lació i és totalment natural tant en lo que es refereix al fons com en les riberes, ja que no esta feta amb formigó ni ciment. La seva funció es recollir tota l’aigua de la instal·lació per tal de netejar-la i naturalitzar-la abans de abocar-la al barranc de la Conca. Amb el pas dels anys aquesta bassa ha anat acumulant sediments i això ha provocat una disminució de la seva fondària. Aquest fet provoca que en èpoques de sequera el nivell de la bassa disminueixi notablement, el que comporta un risc per tota les especies que hi viuen o en depenen per veure.
- Part de les accions d’aquest projecte impliquen la recuperació i condicionament de connectors biològics.
- La integració paisatgística de l’antic cobert/magatzem afectarà notablement a la qualitat del paisatge ja que aquest cobert es veu molt des del camí de El Toscar.
- El condicionament de la bassa dels llots implicarà una millora en la qualitat d’aigua al augmentar el volum d’aigua a l’estiu.
- Actuació de recuperar una antiga sendera perduda amb el pas dels anys per poder accedir als bancals de l’altre banda del barranc amb finalitat excursionista entre d’altres, ja que a partir d’aquest punt es pot enllaçar amb una sendera que hi ha més amunt que comunica amb la Vall Cervera. Aquesta sendera seria continuació de l’itinerari del bosc de ribera i possibilitaria poder ampliar els punts de mostreig del projecte Quiro–rius i Quiro-habitats en el que participem fa anys. Aquesta acció també farà possible recuperar la tipologia d’hàbitats oberts tipus prat i poder fer una prevenció d’incendis ja que es una zona actualment sense accés..
- En general totes les accions a realitzar repercutiran en un condicionament de zones a l’aire lliure per la rebuda de visitants amb l’objectiu de fer difusió i donar informació dels valors naturals de l’espai alhora que una ordenació dels usos públics.

 

bassa bosc1 bosc2

 

Objectiu

AiguaNatura dels Ports és una empresa que neix amb l’objectiu de reconvertir una piscifactoria de producció tradicional de truita en un espai nou de coneixement i diversió al voltant de l’aqüicultura, l’aigua i l’educació ambiental, des d’un vessant sostenible i d’esbarjo, per grans i petits.

Entorn

Dins d’un entorn indescriptible per la seva màgia i bellesa natural, que té com a protagonista principal l’aigua, es planteja la possibilitat d’adaptar unes instal·lacions productives envellides pel temps i amb un gran recorregut històric dins del patrimoni industrial de la Vall del Toscar, en un lloc obert a tothom per passar una bona estona desconnectant de la civilització i gaudint de la natura dins d’un espai Natura 2000 a més de Reserva de la Biosfera.

Creixement

AiguaNatura dels Ports és un projecte de llarg recorregut que de mica en mica anirà desenvolupant diferents aspectes complementaris dins del món de l’aqüicultura com son la pesca turisme, l’educació ambiental, la recerca i la defensa de la biodiversitat a través d’espècies autòctones amenaçades, sempre sota un prisma de sostenibilitat amb l’entorn, coneixement i educació ambiental.

Disseny totsdos.com